TANTO

MORIYOSHI c. 1459

NBTHK

SUGATA: HIRA ZUKURI

MEI:  YEDA KAMMON (NO SUKE MORIYOSHI)

DATE: cHOROKU SAN NEN (REMAINDER CUT OFF)

NAGASA: 28.89cm (11.375")

OVERALL: 39.05cm (15.375")

MIHABA: 2.69cm (1.0625")

KASANE: 0.63cm (0.25")

SORI: SAKIZORI

NAKAGO: SURIAGE

MEKUGI ANA: THREE

YASURIME: NONE

MUNE: KAKU

HADA: TIGHT KO-ITAME WITH UTSURI

HAMON: SUGUBA

BOSHI: KO_MARU

HORIMONO OMOTE: NONE

HORIMONO URA: NONE

HABAKI: 2 PC. GOLD FOIL

SHIRASAYA

Suriage Tanto attributed to Yeda Kammon no Suke Moriyoshi c. 1459 per the NBTHK.