MAGAROKU KANEMOTO, NIDAI

WAKIZASHI IN KOSHIRAE

NTHK

SUGATA: SHINOGI ZUKURI

MEI: KANEMOTO

DATE: NONE

NAGASA: 51.43cm (20.25")

OVERALL: 64.29cm (25.3125")

MIHABA: 2.69cm (1.0625")

KASANE: 0.47cm (0.1875")

SORI: 1.58cm (0.625")

NAKAGO: O-WaSURIAGE

MEKUGI ANA: THREE

YASURIME: KIRI

MUNE: IORI

HADA: MASAME WITH ITAME

HAMON: MIDARE

BOSHI: KO_MARU

HORIMONO OMOTE: BO-HI

HORIMONO URA: BO-HI

HABAKI:  1 PC COPPER

KOSHIRAE