UBUBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENDAITO

OZAWA MASATOSHI

SUGATA: SHINOGI ZUKURI

MEI:  BUSHU AGANO JU OZAWA MASATOSHI

DATE: SHOWA MIZUNOE NE NEN CHU SHUN (1972)

NAGASA:   29.4375"

OVERALL:  38.125"

MIHABA:  1.375"

KASANE:  0.25"

SORI:  0.5625"

NAKAGO: UBU

MEKUGI ANA: ONE

YASURIME: KIRI

MUNE: IORI

HADA:  KO-ITAME

HAMON: MIDARE

BOSHI: KO-MARU

HORIMONO OMOTE: NONE

HORIMONO URA: NONE

HABAKI: 1 PC. GOLD FOIL

SHIRASAYA

Masatoshi (正寿), Shōwa (昭和, 1926-1989), Saitama – „Bushū Agano-jū Ozawa Masatoshi saku“ (武州吾野住小沢正寿作), „Masatoshi“ (正寿), civilian name „Ozawa Iwazō“ (小沢岩造), born May 25th 1920, he studied under Miyaguchi Toshihiro (宮口寿広) and Tsukamoto Okimasa (塚本起正)

 

SOLD

 

PURCHASE / INQUIRIES

 

HOME

SWORDS

CONTACT