KATANA

SANDAI EDO YASUTSUGU

MEI: YASUTSUGU MOTTE NAMBAN TETSU OITE BUSHU EDO SAKU KORE