SWORD GALLERY

__________________________________________________________________________________________________________________

Click on thumbnails for more photos.

 

  HIZEN MUNETSUGU with HELMET CUTTING TEST

 

 

 

TANTO NORISHIGE

 

 

IZUMI NO KAMI KANESHIGE with BODY TEST

 

 

WAKIZASHI ARIKOTO

 

 

KO-BIZEN  YOSHIKANE

 

 

KAIKEN GASSAN SADAKAZU in KOSHIRAE

 

 

YASUTSUGU SHODAI ECHIZEN

 

 

 YASUTSUGU NIDAI ECHIZEN

 

 

YASUTSUGU SANDAI EDO

 

 

YAMAMURA SANEO

 

 

KOTETSU KATANA

 

 

MASATAKA YOROI-DOSHI TANTO

 

 

HIRAZUKURI KATANA, AKIHIRO

 

 

NATA

 

 

KANEMOTO

 

 

MASAHIRO

 

 

KEN MINO SENJUIN

 

 

MORIYOSHI

 

 

UJIFUSA,   SWORD  NAMED:  DRAGON EYES